Kostnader

Kostnader förenade med bolån och köp av bostad

Kostnaden för att finansiera ett bostadsköp via bolån räknas i ränta. Räntan räknas på hela den återstående skulden per år och delas sedan upp per månad eller per kvartal. Det finns emellertid fler kostnader att ta höjd för. Ett par av dem är kopplade till själva upprättandet av låneavtalet och en annan kan aktualiseras vid flytt av bolån. I tillägg finns en, ganska rejäl, obligatorisk kostnad som ska betalas för att det formella ägandet ska gå över.

På den här sidan ska vi berätta om:

 • Kostnader för pantbrev
 • Lagfart
 • Uppläggningsavgifter
 • Ränteskillnadsersättning

Pantbrev

För att ett bolån över huvud taget ska kunna tecknas krävs pantbrev. Bolån bygger nämligen på en säkerhet, en pant, i bostaden, och som bevis för panten ska pantbrev utfärdas.

I det fall det finns ett eller flera pantbrev uttagna som täcker det belopp som behöver lånas uppkommer inga extra kostnader. Krävs nya pantbrev får du emellertid betala såväl en expeditionsavgift som en procentuell avgift.

Avgifterna är:

 1. Expeditionsavgift på 375 kr per nytt pantbrev
 2. Procentuell avgift på 2% på pantsatt belopp

Exempel: Du behöver låna 300 000 extra utöver vad som finns uttaget i befintliga pantbrev. Du väljer att ta ut ett nytt pantbrev och får då betala:

 1. 375 kr
 2. 6000 kr (0,02 x 300 000 kr)

Lagfart

Pantbrevskostnaderna kan bli betydande, men de är ändå normalt blygsamma vid en jämförelse med vad de är för registreringen om ägarbyte, det vill säga lagfarten. Lagfarten räknas nämligen på hela köpeskillingen.

Det finns två avgifter kopplade till registreringen, nämligen:

 1. Expeditionsavgift på 825 kr
 2. Stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen

Exempel: Du köper en villa för tre miljoner. Du ska då betala expeditionsavgift på 825 kr samt skatt på 45 000 kr.

Uppläggningsavgifter

Uppläggningsavgifter är kostnader som i det större perspektivet måste kunna anses vara obetydliga. En avgift på exempelvis 500 kr upplevs förmodligen inte som särskilt betungande om lånet är på en miljon eller mer. Att uppläggningsavgiften, som är tänkt att täcka en del av bolåneföretagets administration, är så låg, innebär också att det normalt är enkelt att pruta bort den. För sakens skull har vi ändå tagit med den i den här förteckningen över kostnader.

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en kostnad som kan uppkomma i det fall du antingen betalar av ett bolån i sin helhet eller löser det för att flytta det till ett annat bolåneföretag. Förutsättningen för att ränteskillnadsersättning ska kunna debiteras är att lånet är bundet.

Vad kostnaden handlar om, är en ersättning för bolåneföretagets upplåningskostnader samt ersättning för den ränta långivaren går miste om. Modellen för att räkna ut vad ersättningen ska vara är något komplicerad, men något förenklat gäller att långivaren får debitera mellanskillnaden mellan:

 1. Den nominella räntan på lånet
 2. Genomsnittlig ränta på bostadsobligationer +1 procentenhet

Räkneexempel

Du har bunden ränta på 2% och beloppet är 2 000 000 kr. Du löser lånet i dess helhet för att flytta det till annat bolåneföretag. Om vi utgår från att räntan på bostadsobligationer är 2% får du betala en ersättning enligt följande uträkning.

(3%-2%) x 2 000 000 = 20 000 kr

Det enda som kan sägas vara någorlunda positivt med den här kostnaden är att den är avdragsgill i deklarationen. Det du betalar i ersättning dras av med 30% mot debiterad skatt efterföljande år.

Topp 3 bolån

Skandia
Bank Skandia
3 månader 2,19 / 1,50%
1 år 2,24 / 1,70%
3 år 2,24 / 1,53%
5 år 2,24 / 1,48%
10 år -
Bank BlueStep
3 månader - / 4,99%
1 år - / 4,99%
3 år - / 4,99%
5 år - / 4,99%
10 år - / 4,99%
Bank Danske Bank
3 månader 1,97 / 1,72%
1 år 1,58 / 1,28%
3 år 1,68 / 1,30%
5 år 1,76 / 1,37%
10 år 2,45 / -%